Baffin land


Орал қаласы Зеленов ауданы

Рубежин жалпы орта білім

беретін мектеп балабақша кешені

ағылшын тіл пәні мұғалімі

Уразбаева Аккибат Клышбаевна

Grade 10 А

The theme of the lesson : Baffin land.

The aim of the lesson:

Educational: To introduce pupil’s new material, to study new words and practice them in speech.

Developing : to develop student’s skills and habits in speaking, writing, reading.

Methods of the lesson: individual work, pair work and question – answer.

Visual aids: Posters, cards, pictures.

The Content of the Lesson:

Organization moment:

Well, the bell has already gone.

Stand straight Good afternoon Children. Sit down please.

At first let`s introduce myself.

My name is Urazbaeva Akkybat Klyshbaevna.

I am glad to see you.

Who is on duty today?

Who is absent? All a present.

What date is it today?

It is the twenty seventh January.

What day is it today?

It is Wednesday.

Thank you take your seat, please.

Checking up the homework:

Let’s start check your homework.

What was your home task for today?

Who wants to answer? Аt page 12 exercises 1 a and b.

Write down new words please in your vocabulary copybook:
explorer – зерттеуші-исследователь
further south -оданәріоңтүстікке-южнее

Wildlife- Жабайы табиғат- живая природа, дикая природа

barren -ground caribou deer – карибубұғыолень

polarbear — Полярлық аю — Полярный белый медведь

ArcticfoxТүлкі — лиса

Arctichare rabbit — қоян — заяц

Scavengers —

Trapped– в ловушке

robust – сенімді — надежная

subspecies — кіші — подвид

resident – тұрғыны- житель

packs — пакеты

male-female- мужской-женский

nesting — ұя салатын құстар — гнездование

destinations — бағыттары- направления

migratingbirds— перелетные птицы

airflow — әуе ағыны — воздушный поток

extremely– өте — чрезвычайно, крайне, очень, в высшей степени

(very, most)

remoteness – Қашықтығыдальность

communities – қауымдар — общность

community-қауымдастық

twilight – shadow- көлеңке- тень ж, полумрак м, сумерки

Doing exercises: Well, children let’s read and translation into Kazakh.

Baffin land.БаффиновойжерканадалықаумағындаНунавут, еңіріболыптабыладыайдаКанадажәнебесіншікөлемібойыншааралдүние. Оныңкөлемі 507,451 км2 (195,928 шаршымиль) жәнехалқыныңсанышамамен 11 000 (бағалау 2007). АтындағыағылшынзерттеушісіУильямБаффина,
Екіірікөлініңаралдарыжатыроңтүстік-орталықбөлігіндеаралдар: Nettilling көлі (5,542 км2 (2,140 шаршыми)) andAmadjuak көлі (3,115 км2 (1,203 шаршыми)) оданәріоңтүстікке,

Explanation new grammar material: Негізгіетіс (the Active Voice)Түбіретістіктіңде, басқасөзтабынанжасалғантуындыетістіктіңдеалғашқытурақалпындаайтылғантүріннегізгіетісдепатайды. Қазақ, ағылшынтілдерінденегізгіетістеіс-әрекеттіңатқарушысы, қимылиесіарнайыкөрсетіледі. Мысалы: they will build the bridge next year. – Оларкелесіжылыкөпірсалады.

Ырықсызетіс (the Passive Voice)Іс-әрекеттіңатқарушысы, қимылиесіарнайыайтылмай, қимылөздігіненістелгендігікөрініптұрса, ондайетістіырықсызетісдепатайды. Екітілдеде, ырықсызетістібаяндауышқызметіндежұмсалғансөйлемдеқимылиесіайтылмайды, яғниолсөйлемдеқимылиесініңкімекенібелгісізболады. Мысалы: The letter is written by pencil – Хатқарындашпенжазылған.Қазақтіліндеырықсызетіс – л, -ыл, -іл жұрнақтары, кейде –н, -ын, -ін жұрнақтарыарқылысабақтыетістіктенғанажасалады.Ағылшынтілінденегізгіетіс Present (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) Past (Indefinite, Continuous, Perfect, perfect Continuous), Future (Indefinite, Continuous, Perfect) – теберілетіндігін, алырықсызетіс (Indefinite, Perfect) Future in the Past (In de finite, Perfect) теберіледі.

1. Doing exesice: Exercises — 5 Decide whether the sentence are written in Active or Passive

2. The grapes are grown in California. → ActivePassive

3. The hamster can be kept in a cage. → ActivePassive

4. The party has already started. → ActivePassive

5. The car is standing at the garage. → ActivePassive

6. The ship has been given up. → ActivePassive

7. The police didn’t find the robber last week. → ActivePassive

8. The first fast food restaurants were opened in the USA in 1916. → ActivePassive

9. The train is going to arrive late. → ActivePassive

10. The search will be stopped because of the storm. → ActivePassive

11. The friends have been looking forward to meeting her. →

Homework: To repeat new lesson, learn by heart new words and at page — 119 Exercises -1 c

Marking : Stand up. The lesson is over Goodbye!

Оставьте комментарий

Filed under ЖАҢА МАТЕРИАЛДАР

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.