Дибилова Райла Суюновна


Сабақ №1Төртбұрыштар Маңғыстау облысы

Мұнайлы ауданы

Атамекен селосы

7 жалпы орта мектеп

математика пәні мұғалімі

Күні: Мұғалімніңаты-жөні: Дибилова Райла Суюновна
Сынып: 9 Қатысқаноқушы саны: Қатыспағаноқушы саны:
Осы сабақтақол Оқушылар: осы тақырыпбойыншабілу, түсіну, талдау, қолдану, анализ, синтез
жеткізілетіноқу ойлаудағдыларынқалыптастырады.
мақсаттары
Сабақтыңмақсаты Тақырыпаясындаберілгенесептердішығараалады, яғнитеориялықалғанбілімін
практикадақолданаалады.
Жетістік Оқушылар осы тақырыпбойыншабілу, түсіну, талдау, қолдану, анализ, синтез
критерийлері ойлаудағдыларынқалыптастыруытиіс.
Осы тақырыпқақатыстытерминдердіүштілдемеңгереді, қазақ, орыс, ағылшын
тіліндегіәдебиеттердегіматериалдардымеңгереалады. Олүшінмынадай
сөздіктерқолданамын.
Қазақша Русский English
радиан радиан Radian
шеңбер окружность Circle
Бұрышөлшемдерін Преобразование Convertingunitsofangle
түрлендіру измерений углов mesure
Тілдікмақсат Стандарт орналасу Стандартное Standardposition
расположение
Дербесбағытталған Частный направленнный Primarydirectedangle
бұрыш угол
Бастапқықабырға Начальная сторона Initialside
Оңбұрыш Положительный угол Positiveangle
Терісбұрыш Отрицательный угол Negativeangle
доға дуга Arc
Болашаққабағдар: Руханижаңғырудың 6 негізгібағыты — бәсекегеқабілеттілік,
Құндылықтарды прагматизм, білімніңсалтанатқұруы, сананыңашықтығы, Туғанжер
дамыту бағдарламасы, латынәліпбиінекөшу, «100 жаңаоқулық» аясындапатриоттыққа
тәрбиелеу
Пәнаралықбайланыс Геометрия, тұрмыстақолданаалу
АКТ қолдану Интерактивтітақста, интернет ресурстары (сайттар, видеолар, есептер), таратпа
дағдылары материалдар, көрнекі-демонстрациялыққұралдар, фигуралар
Бастапқыбілім
Сабақбарысы
Сабақтың Сабақтаорындалатыніс-әрекеттер Оқыту
кезеңдері ресурстары
Басы Ұйымдастырусәті
5 минут Үйжұмысынтексеру
Математикалықлогикалықесептер беру арқылы «Миғашабуыл»

НегізгібөлімТақырыптыашу

  1. минут

Планиметрияда « Төртбұрыштар» тақырыбындакөптегенесептерпараллелограмтақырыбынабайланыстықарастырылады ( кейжағдайжа ромб ,тіктөртбұрышжәнешаршы) ,жәнетрапецияғабайланыстыесептер. Олардышешуүшінанықтамалары,қасиеттеріжәнебелгілері

қолданылады.Соныменқатаресептердішешудекелесіқосымшамәліметтер мен жағайлардықарастырғанжөн.

•Параллелограмныңауданы:

1 d d sin
2
1) S= 2 1 ( барлықдөңестөртбұрыштарғасай)
2 )S = а h ;
a

3) S = авsinα.

•Ромбыныңауданы:

ВА =а
1) S=аһ
2) S=2ar
3) S=a²sin α
d d 2
1
4) S= 2

•Параллелограмныңдиагональдарыныңұзындықтарының квадраты оныңқабырғаларыныңұзындықтарыныңквадратынатең.

d 2 d 2 = 2 а 2 + 2в 2
1 2

Параллелограмғабайланыстыесептердішығарғандакелесіфактілергеназараударукерек:

  • Параллелограмныңбұрышыныңбиссектрисасыжүргізгендепайдаболғанүшбұрыштеңбүйірліүшбұрышболады.
  • Паралелограмныңбірқабырғасынажүргізілгенбиссектрисаларыөзара перпендикуляр.
  • Параллелограмныңдиагональдарыныңқиылысуыарқылыпайдаболғантөртүшбұрыштыңаудандарыөзаратең.

Қызықтыгеометриялық факт:

  • Кезкелгентөртбұрыштыңқабырғаларыныңорталарынреттігімен

қосқанда пайда болған төртбұрыш-параллелограмжәне оның ауданы

алғашқытөртбұрыштыңауданынан 2 есекішіболады.
Егер алынған төртбұрыштыңдиагональдары теңболса ( А С =
ВД), бұлсызылғантөртбұрыш-ромб болады.
Егералынғантөртбұрыштыңдиагональдарыөзара перпендикуляр болса
(АС ВД),бұлсызылғантөртбұрыш-тіктөртбұрыш.
Егералынғантөртбұрыштыңдиагональдарытеңжәне перпендикуляр
(АС=ВД,АС ВД), бұлсызылғантөртбұрыш–шаршыболады.
Ж а т т ы ғ у л а р ғ а ш о л у
Топпен О қ у л ы қ п е н ж ұ м ы с
жұмыс
15 минут Е с е п № 1
АВСД төртбұрыштың , АС ВД, АС = 12, ВД = 16 АВ және СД
қабырғаларыныңортасынқосатынкесіндініңұзындығынтабыңдар.
е с е п т і ң ш е ш і м і
1 )Берілген АВСД төртбұрыштыңқабырғаларыныңорталары
параллелограмныңтөбелеріболыптабылады.Бұлқабырғалар АС және
ВД диагональдарыныңұзындықтарыныңжарсынатең .Немесе 6см және
8см
1) АС ВС болғандықтан параллелограмм-тіктөртбұрышболып
табылады. ЕндешеАВжәнеСДқабырғаларыныңортасынқосатын
кесіндініңұзындығын осы тіктөртбұрыштыңдиагоналіболады .
Осыдан Пифагор теоремасыбойынша
6 2  8 2 10
Жауабы: 10.
1) Қабырғалары АВ 12, АС 15, ВС 18 болатын ABС
үшбұрышындағы Абұрышыныңбиссектрисасынтабыңдар. (Жауабы: 10)
  1. Тікбұрыштыүшбұрыштыңкатеттерінежүргізілгенмедианалары52 және73 .Гипотенузаныңұзындығынтабыңдар. (Жауабы: 10)
  1. Үшбұрышқабырғаларыныңұзындықтары 5, 6, және 8. осы үшбұрыштың

медианаларының қиылысу нүктесінен оның төбелеріне дейінгіара

қашықтықтытабыңдар. (Жауабы:

142 ; 58 ; 175
3 3 3

)

4) Үшбұрыштыңбиіктігі, табаныныңұзындығыжәнебүйірқабырғаларыныңұзындығысәйкесінше 12, 14 және 28. Бүйірқабырғаларыныңұзындығынтабыңдар. (Жауабы: 56; 42)

5) ABС үшбұрышындаАМ

перпендикуляр. ЕгерАМ3,BKауданынтабыңдар. (Жауабы: 8)

медианасы

 4 болса,

ВК

ABС

медианасына

үшбұрышының

Соңы Сабақтыбекіту
5 минут Рефлексия
Не білдік? Не үйрендік? Ненібілгімкеледі? дегенсұрақтарғажауапалу.

Мағансабақұнады. Тақырыптымеңгердім.

Тақырыптытүсіндім, бірақесептегенкездеқиналамын.

Сабақмағантүсініксіз.

Үйгетапсырма: ТМ-8-1

Саралау – оқушыларғақалайкөбірек Бағалау – Денсаулықжәнеқауіпсіздік
қолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? оқушылардың техникасыныңсақталуы
Қабілетіжоғарыоқушыларғақандай материалдымеңгеру
міндетқоюдыжоспарлапотырсыз? деңгейінқалай
тексеруді
жоспарлайсыз?
Саралауіріктелгентапсырмалар, бір Тапсырманытолықдұрыс Нұсқаулықпенжүргізіледі.
оқушыданкүтілетіннәтижелер, оқушыға орындағаноқушыларды
дербесқолдаукөрсетужұмыстары. марапаттау
Сабақбойынша рефлексия Бұлбөлімдісабақтуралыөз
Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? Оқушылардың пікіріңіздібілдіруүшін
барлығы ОМ қолжеткіздіме? пайдаланыңыз. Өз
Жеткізбесе, неліктен? сабағыңызтуралысолжақ
Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме? бағандаберілгенсұрақтарға
Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма? жауапберіңіз.
Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Жалпыбаға

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

Оставьте комментарий

Filed under ЖАҢА МАТЕРИАЛДАР

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.